REGULAMIN

Najważniejsze informacje o regulaminie i naszym sklepie
Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do
najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich
zbiorcze podsumowanie.
1. Sklep stanowi własność Pana/Pani Natalii Wesołowskiej zam.  Polska 26-610 Radom ul. Gen. Sowińskiego 13 ].
2. Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (admin@mega-prezent.pl), poczty
tradycyjnej (Polska 26-610 Radom ul. Gen. Sowińskiego 13 ) lub telefonicznie ( 48- 514-709-120).
3. W celu zwiększenia wygody zakupów w naszym sklepie zachęcamy Cię do utworzenia
konta (Funkcja tymczasowo niedostępna ) , natomiast nie jest ono obowiązkowe. Niezależnie, utworzone konto możesz
usunąć w każdym czasie.
4. Wszelkie informacje o towarach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i
dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie (zamówienie nieopłacone może
zostać anulowane).
6. Zakupiony towar fizyczny powinien dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie. Jeżeli
paczka towaru jest uszkodzona, powinieneś spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie
skontaktować się z nami.
7. Zakupiony towar fizyczny możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od
dnia jego dostarczenia. Pieniądze za towar zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania przez nas zwróconego towaru lub dowodu jego odesłania.
8. Jeżeli dostarczony towar (fizyczny lub cyfrowy) będzie w jakikolwiek sposób niezgody z
umową (np. będzie uszkodzony lub niezdatny do użytku) możesz złożyć dotyczącą go
reklamację. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
9. W razie problemów z kontem przysługuje Ci prawo do złożenia dotyczącej go reklamacji
(prosimy o jej złożenie drogą mailową). Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
10. Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia
przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz
w naszej Polityce prywatności: […].
Pełną treść regulaminu sklepu znajdziesz poniżej.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się
z nami!
Życzymy udanych zakupów!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO […]

Spis treści
Postanowienia ogólne 2
Definicje 2
Wymagania techniczne 4
Zasady korzystania ze Sklepu 4
Umowa o dostarczanie Usługi Konta 5
Umowa sprzedaży 6
Dostarczenie Towarów fizycznych 7

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży 8
Reklamacje dotyczące Towarów fizycznych 9
Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego 11
Licencja 12
Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego 13
Opinie 15
Własność intelektualna Sprzedawcy 15
Przetwarzanie danych osobowych 16
Pozasądowe rozwiązywanie sporów 16
Zmiana Usługi Konta 16
Zmiana Regulaminu 16
Postanowienia końcowe 17

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu
internetowego „ mega-prezent ” działającego pod adresem internetowym www.mega-prezent.pl (dalej: „Sklep”).
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną”).
3. Sklep stanowi własność Natalii Wesołowskiej (dalej: „Sprzedawca”).
4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
1) poczty elektronicznej – pod adresem: admin@mega-prezent.pl
2) poczty tradycyjnej – pod adresem: Polska 26-610 Radom ul. Gen. Sowińskiego 13
3) telefonu – pod numerem (48) 514-709-120.
5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
1) prowadzi sprzedaż Towarów fizycznych, które mogą być nabywane przez Kupujących;
2) dostarcza Kupującym Towary cyfrowe;
3) dostarcza Użytkownikom Usługę Konta.
6. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19
października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy
2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (dalej: „DSA”), Sprzedawca wyznaczył punkt kontaktowy
służący do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich UE, Komisją Europejską,
Radą ds. Usług Cyfrowych oraz Użytkownikami Serwisu w sprawach objętych regulacją DSA.
Punkt kontaktowy jest dostępny pod adresem:  Polska 26-610 Radom ul. Gen. Sowińskiego 13 ;

7. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży albo Umowy o
dostarczanie Towaru cyfrowego w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
8. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem
oraz Polityką prywatności.

§ 2.
Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1) Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
2) Klient – Użytkownik lub Kupujący;
3) Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający
Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;
6) Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach
Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie
Towaru cyfrowego lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;
7) Licencja – termin zdefiniowany w § 11 ust. 1 Regulaminu;
8) Licencja Kupującego – termin zdefiniowany w § 13 ust. 8 Regulaminu;
9) Niezgodność – rozumie się przez to:
a) niezgodność Towaru fizycznego z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności
Towaru fizycznego z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o
prawach konsumenta) albo
b) niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego
dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z
Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o
prawach konsumenta);

10) Opinia – opinia Kupującego o nabytym przez niego Towarze, wyrażona poprzez
przypisanie Towarowi punktów w skali określonej przez Sprzedawcę lub poprzez opis
doświadczeń związanych z Towarem;
11) Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych
osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
12) Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta lub Towar cyfrowy;
13) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
14) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
15) Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
16) Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
17) Towar – Towar fizyczny lub Towar cyfrowy;
18) Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta,
którą może nabyć Kupujący, w szczególności książka elektroniczna (ebook), nagranie
audio, nagranie audiowizualne, grafika;
19) Towar fizyczny – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności […];
20) Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa sprzedaży lub Umowa o
dostarczanie Towaru cyfrowego;
21) Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w
rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca
zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić
Sprzedawcy cenę;

22) Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w
rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca
zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas
nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
23) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na
podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru
fizycznego i wydać mu Towar fizyczny, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar
fizyczny i zapłacić Sprzedawcy cenę;
24) Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta,
polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz
Użytkownika;
25) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
26) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2
Regulaminu;
27) Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na
prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta
lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
28) Zamówienie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

§ 3.
Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
1) połączenie z siecią Internet;
2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie
urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową
usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej
pliki typu cookies;
4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź
innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących
procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz
treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i
technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w
tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy
przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej
korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone
dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego
oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez
osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie
programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość
brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

4. Kupujący może nabywać Towary zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W
przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem
zakupów.
5. W przypadku, gdy w ramach tej samej transakcji. Kupujący jednocześnie dokonuje nabycia
Towaru fizycznego oraz Towaru cyfrowego:
1) Towar fizyczny nabyty przez Kupującego stanowi przedmiot Umowy sprzedaży;
2) Towar cyfrowy nabyty przez Kupującego stanowi przedmiot Umowy o dostarczanie
Towaru cyfrowego;

6. Postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zestawów, w skład których wchodzi co
najmniej jeden Towar fizyczny oraz co najmniej jeden Towar cyfrowy.

§ 5.

Umowa o dostarczanie Usługi Konta

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać
następujące czynności:
1) wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie kliknąć w zakładkę „utwórz konto”,
2) w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres poczty elektronicznej;
c) stworzone przez Użytkownika hasło do Konta;
d) […];
3) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i
Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
4) opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na
otrzymywanie Newslettera;
5) kliknąć przycisk „utwórz konto”.
2. Kliknięcie przycisku „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o
dostarczanie Usługi Konta.
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu przycisku „utwórz konto”.
4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o
następujące dane fakultatywne:
1) numer telefonu;
2) adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer
lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
3) […].
5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:
1) przechowywać swoje dane osobowe;
2) składać Zamówienia oraz przeglądać złożone Zamówienia;
3) […].
6. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi
Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej
aktualizacji.
7. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu
Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego
udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać
wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W
przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po
otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od
Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi
dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez

wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z
przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
9. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania
przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym.
Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od
Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia jej zawarcia.
10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od
podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą
poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa
Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także
dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może
wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za
pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu
poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia,
Sprzedawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta na okres nieprzekraczający […],
jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.
12. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Użytkownik, wobec
którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 13
Regulaminu.
13. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży oraz Umów o
dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub
usunięciem Konta.

§ 6.
Umowa sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
1) wejść na stronę internetową Sklepu;
2) wejść w zakładkę wybranego Towaru fizycznego i kliknąć przycisk „do koszyka”;
3) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć przycisk „do kasy”;
4) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres poczty elektronicznej;
c) numer telefonu;
d) adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu,
numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
e) adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności
gospodarczej);
f) opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą
na prawach Konsumenta);
g) sposób płatności;
h) sposób dostawy;
i) […];
5) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i
Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

6) opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na
otrzymywanie Newslettera;
7) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za
Towar fizyczny zgodnie z wybranym sposobem płatności.

2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru fizycznego:
1) przesyłka kurierska;
2) przesyłka pocztowa;
3) dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
4) obiór osobisty pod adresem: […];
5) […].
3. Zapłaty ceny za Towar fizyczny Kupujący może dokonać:
1) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
2) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności […];
3) gotówką przy odbiorze Towaru fizycznego dostarczonego przez kuriera;
4) gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Towaru fizycznego;
5) […].
4. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze
złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”).
5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego
adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym
Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty
elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a
Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w
niniejszym ust. 6 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca
mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego
za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W
momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
8. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar
fizyczny przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu […] ([…]) Dni roboczych od dnia
jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia.
Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez
Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez
Kupującego.

§ 7.

Dostarczenie Towarów fizycznych

1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odebrania Towaru fizycznego, może
odebrać go pod adresem: […] w terminie […] ([…]) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy
wiadomości potwierdzającej przygotowanie Towaru cyfrowego do odbioru.
2. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru fizycznego w terminie wskazanym w ust. 1
powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru fizycznego. Odstąpienie od Umowy
sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego
oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Jeżeli przed
odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar
fizyczny, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po
dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów fizycznych pod adresy znajdujące się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej/wybranych krajów.
4. W przypadku wysyłki Towaru fizycznego do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący
ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący
może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC),
zawierającej aktualne stawki należnych opłat
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirection
Date=20110310).
5. Koszty wysyłki Towaru fizycznego pokrywa Sprzedawca/ Kupujący, który uiszcza je równocześnie
z zapłatą ceny za Towar fizyczny.
6. Wysyłka Towaru fizycznego następuje w ciągu […] Dni roboczych od dnia:
1) zaksięgowania płatności za Towar fizyczny na rachunku bankowym Sprzedawcy – w
przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar fizyczny przed jego
dostarczeniem;
2) otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji – w
przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania zapłaty ceny za Towar fizyczny
przy jego dostarczeniu.

7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar fizyczny zgodny z dotyczącą go
Umową sprzedaży.
8. Towar fizyczny dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
9. Jeżeli Towar fizyczny jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar fizyczny
w jego obecności. Jeśli paczka Towaru fizycznego jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać
protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.
§ 8.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo
Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru fizycznego przez niego lub
wskazaną przez Kupującego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.
3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania
terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek postaci, w szczególności na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia
realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie
Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej.
5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w postaci:
1) elektronicznej;
2) papierowej.
6. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą
elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą
następujące elementy:
1) imię i nazwisko Kupującego;
2) adres poczty elektronicznej;
3) adres do korespondencji;
4) wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
5) wskazanie Towaru fizycznego, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
6) numer Zamówienia;

7) data złożenia Zamówienia;
8) kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest
Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

7. W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci papierowej, Kupujący powinien wydrukować i
wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz
Towarem fizycznym pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.
8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego
otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać
Towar fizyczny Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od
Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
wystarczy odesłanie Towaru fizycznego przed jego upływem.
10. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod adres:
[…]
ul. […]
[…]

11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru fizycznego.
12. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę
odesłanego Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od
tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji,
chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu
dokonanej płatności.
13. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru fizycznego wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru fizycznego.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:
1) Towar fizyczny jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji
Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) Towar fizyczny jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin
przydatności do użycia;
3) Towar fizyczny jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) Towar fizyczny jest rzeczą która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została
nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
5) Towar fizyczny jest nagraniem dźwiękowym lub wizualnym albo programem
komputerowym dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.
§ 9.

Reklamacje dotyczące Towarów fizycznych

1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia
niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie:
1) Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
2) Niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży.
2. Towar fizyczny dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umową sprzedaży.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru

fizycznego Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin
przydatności Towaru fizycznego do użycia jest dłuższy.
4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d
i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu
poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z
postanowieniami niniejszego § 9.
5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
1) naprawy Towaru fizycznego albo
2) wymiany Towaru fizycznego.
6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1
Regulaminu.
7. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko Kupującego;
2) adres poczty elektronicznej;
3) numer Zamówienia;
4) datę dostarczenia Towaru fizycznego;
5) opis ujawnionej Niezgodności;
6) żądanie naprawy albo wymiany Towaru fizycznego.
8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
1) naprawy Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego
Towaru fizycznego;
2) wymiany Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego
Towaru fizycznego;
– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z
Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych
kosztów.
9. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru fizycznego są niemożliwe lub
wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić
doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży.
10. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w
której:
1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
2) uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z
uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;
3) odmawia doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z
przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
4) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14
(czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
12. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza
Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania
reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru
fizycznego oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru
fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
13. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar fizyczny podlegający naprawie lub wymianie.
Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar fizyczny na swój koszt.
14. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru fizycznego, który
następnie został wymieniony.
15. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową

sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży
zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
3) Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar
fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży;
4) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez
uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z
Umową sprzedaży;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie
doprowadzi Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

16. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za
pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
17. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
1) imię i nazwisko Kupującego;
2) adres poczty elektronicznej;
3) numer Zamówienia;
4) datę dostarczenia Towaru fizycznego;
5) opis ujawnionej Niezgodności;
6) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w
ust. 15 powyżej;
7) oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru fizycznego, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny
Towaru fizycznego, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w
jakiej wartość Towaru fizycznego niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości
Towaru fizycznego zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty
należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
19. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
20. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar fizyczny
Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru fizycznego powinno nastąpić pod następujący
adres:

[…]
ul. […]
[…]

21. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru fizycznego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej
transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.

§ 10.

Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Kupujący powinien wykonać
następujące czynności:
1) wejść na stronę internetową Sklepu;
2) wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego i kliknąć przycisk „do koszyka”;
3) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć przycisk „do kasy”;

4) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres poczty elektronicznej;
c) numer telefonu;
d) adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu,
numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
e) opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą
na prawach Konsumenta);
f) sposób płatności;
g) […];
5) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i
Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
6) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na
dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru cyfrowego przed upływem terminu na
odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;
7) opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na
otrzymywanie Newslettera;
8) kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za
Towar cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.
2. Zapłaty ceny za Towar cyfrowy Kupujący może dokonać:
1) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
2) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności […];
3) […].
3. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy jest równoznaczne z zawarciem przez
niego Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy za pomocą poczty elektronicznej pod adres
poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy niezwłocznie po zawarciu Umowy o
dostarczanie Towaru cyfrowego.
6. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega
aktualizacji.
7. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej,
Kupujący wzywa Sprzedawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w §
1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po
otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie,
Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Sprzedawcy przez
Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w §
1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
9. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego zapłaconej przez
Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru
cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
10. Postanowienia ust. 7-9 powyżej nie dotyczą Kupujących będących Przedsiębiorcami.
11. Niezależnie od postanowień ust. 7-9 powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o
prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach

Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, o
którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

§ 11.
Licencja

1. Z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy, Sprzedawca udziela Kupującemu
licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w
Regulaminie (dalej: „Licencja”).
2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
3. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących
polach eksploatacji:
1) zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
2) odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
3) zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym
osobistymi potrzebami Kupującego.

4. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu
prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie
upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Towaru cyfrowego jakimkolwiek innym
osobom, z wyłączeniem przypadków udostępniania Towaru cyfrowego na podstawie przepisów
oddziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o
dozwolonym użytku chronionych utworów. Udostępnianie Towaru cyfrowego innym osobom
poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów wymaga uzyskania uprzedniej
zgody Sprzedawcy.
5. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji.
6. Korzystanie przez Kupującego z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi
naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w
zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na
drodze postępowania sądowego.

§ 12.

Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie:
1) Klientów będących:
a) Użytkownikami lub Kupującymi, chyba że szczególne postanowienie
Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz
b) Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
2) Umów o dostarczanie Usługi Konta oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego, chyba
że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
3) Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta oraz Niezgodności
Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego.

2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z
Umową dotyczącą jego dostarczania:
1) w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego
dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
2) przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku,
gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
1) istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu
2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego

dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
2) ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w
przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie
doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego
dostarczania.
5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1
Regulaminu.
6. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko Klienta;
2) adres poczty elektronicznej;
3) opis ujawnionej Niezgodności;
4) żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową
dotyczącą jego dostarczania.

7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z
Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia
przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu
świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
2) odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową
dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
3) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14
(czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot
świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie
od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając
charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany.
Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową
dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć
Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą
jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową
dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
3) Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot
świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
4) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej
dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od
Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową
dotyczącą jego dostarczania;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie
doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego
dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą
poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
1) imię i nazwisko Klienta;
2) adres poczty elektronicznej;

3) datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
4) opis ujawnionej Niezgodności;
5) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w
ust. 11 powyżej;
6) oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy.

14. Klient nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy
Niezgodność dotyczy Usługi Konta.
15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy był
niezgodny z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego
Towaru cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie
Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie
Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie
Towaru cyfrowego. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z
prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
17. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność
jest nieistotna.
18. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta,
Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o
dostarczanie Usługi Konta.
19. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez
Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest
zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i
udostępniania go osobom trzecim.

§ 13.
Opinie

1. Kupujący, który dokonał zakupu Towaru i skorzystał z niego osobiście, może przesłać Sprzedawcy
Opinię dotyczącą tego Towaru.
2. Przesłanie Opinii może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez
Kupującego elektronicznego formularza udostępnionego w Sklepie. Równocześnie z przesłaniem
Opinii, Kupujący powinien złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką
prywatności oraz akceptacji ich postanowień (np. poprzez zaznaczenie checkbox’a w formularzu
udostępnionym w Sklepie).
3. Sprzedawca dokonuje publikacji Opinii w karcie Towaru po uprzednim sprawdzeniu, czy nie
narusza ona postanowień Regulaminu. Nie wyklucza to jednak usunięcia Opinii już
opublikowanej, jeżeli okaże się ona niezgodna z Regulaminem już po jej publikacji.
4. Sprzedawca nie ma obowiązku opublikowania otrzymanej Opinii.
5. Zabronione jest umieszczanie w Opiniach:
1) danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami;
2) treści służących prowadzeniu działań zabronionych przez prawo, nawołujących do
przemocy, nienawiści lub znieważających jakąkolwiek grupę osób lub osobę;
3) treści mogących naruszać dobra osobiste, prawa autorskie, prawo do wizerunku lub
innego rodzaju prawa osób trzecich;
4) treści reklamowych, promocyjnych, politycznych, religijnych lub dyskryminacyjnych;
5) treści promujących działalność konkurencyjną wobec Sprzedawcy.
6. Każda osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu (dalej: „Zgłaszający”) jest uprawniona
do zgłoszenia Opinii mogącej naruszać Regulamin.
7. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

1) e-mailowo na adres: […],
2) […].
8. Zgłoszenie Opinii powinno zawierać następujące informacje:
1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana Opinia stanowi
nielegalną treść,
2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres
URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje
umożliwiające identyfikację Opinii, stosownie do rodzaju Opinii i funkcjonalności Sklepu,
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Zgłaszającego, z wyjątkiem zgłoszenia
dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których
mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE,
4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Zgłaszającego, że
informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

9. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie jego otrzymania na
wskazany przez niego adres e-mail.
10. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera elementów wskazanych w ust. 8 powyżej lub zawiera
błędy, Sprzedawca może zwrócić się do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie
zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. prośby. W przypadku, gdy Zgłaszający nie
dokona uzupełnienia lub poprawy zgłoszenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym,
Sprzedawca może pozostawić zgłoszenie bez rozpoznania.
11. Sprzedawca weryfikuje zgłoszoną Opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i
prawidłowego zgłoszenia. W ramach czynności weryfikacyjnych, jeśli będzie to konieczne,
poprosimy zgłaszającego o przesłanie niezbędnych dodatkowych informacji lub dokumentów. Do
czasu rozpoznania zgłoszenia możemy zablokować widoczność Opinii.
12. Po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia Sprzedawca:
1) usuwa Opinię naruszającą Regulamin;
2) przywraca Opinię nienaruszającą zasad wynikających z Regulaminu (jeśli jej widoczność
została zablokowana na etapie weryfikacji Zgłoszenia),
podając uzasadnienie naszej decyzji.
13. W przypadku usunięcia Opinii Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie zarówno
Zgłaszającego, jak i Kupującego, który opublikował usuniętą Opinię, podając uzasadnienie swojej
decyzji.
14. Uzasadnienie decyzji Sprzedawcy obejmuje:
1) wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie Opinii, zablokowanie jej widoczności,
depozycjonowanie albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie w
odniesieniu do tej Opinii oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i
okres jej obowiązywania;
2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych
przypadkach informację czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez
Zgłaszającego, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych
z inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość Zgłaszającego;
3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych
środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację czy decyzję podjęto w
odniesieniu do Opinii wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem
zautomatyzowanych narzędzi;
4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonej Opinii, wskazanie podstawy prawnej
lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące
powodów, dla których na tej podstawie uznaje się daną Opinię za treść niedozwoloną;
5) jasne i przyjazne dla Kupującego i Zgłaszającego informacje na temat przysługujących im
możliwości odwołania się od decyzji.

15. Kupujący, którego Opinia została usunięta lub Zgłaszający, któremu Sprzedawca odmówi
usunięcia zgłoszonej Opinii, mogą złożyć odwołanie od decyzji Sprzedawcy.
16. Odwołanie można złożyć w następujący sposób:
1) e-mailowo – na adres: […]
2) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres: […]
17. Odwołanie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę odwołującego się,
2) dane kontaktowe (adres e-mail, adres korespondencyjny),
3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego się dlaczego decyzja
Sprzedawcy jest błędna i powinna zostać zmieniona.

18. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie odwołania poprzez wysłanie powiadomienia na
wskazany przez odwołującego się adres e-mail.
19. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przez upoważniony zespół
Sprzedawcy (czynności te nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, bez udziału
człowieka).
20. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, że jest on
wyłącznym autorem Opinii. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treść Opinii oraz skutki jej
publikacji (w tym za naruszenia dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej podmiotów
trzecich).
21. Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze udzieleniem Sprzedawcy przez Kupującego nieodpłatnej
licencji niewyłącznej na jej wykorzystanie (dalej: „Licencja Kupującego”).
22. Licencja Kupującego zostaje udzielona na czas nieoznaczony (z możliwością jej wypowiedzenia na
dwa lata naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) i bez ograniczeń terytorialnych
oraz obejmuje wykorzystanie Opinii na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym
formacie;
2) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w
szczególności poprzez publikację w Sklepie oraz w mediach społecznościowych
Sprzedawcy.

23. Licencja Kupującego upoważnia Sprzedawcę do udzielania dowolnie wybranym podmiotom
trzecim dalszych licencji na korzystanie z Opinii. Dalsza licencja, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, może być udzielona przez Sprzedawcę odpłatnie lub nieodpłatnie.
24. Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu
wobec Opinii (w tym prawa do oznaczania autorstwa Opinii oraz prawa do nadzoru nad
korzystaniem z Opinii) oraz upoważnia Sprzedawcę do wykonywania tych praw w imieniu
Kupującego.

§ 14.

Własność intelektualna Sprzedawcy
1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
1) nazwa Sklepu;
2) logo Sklepu;
3) zdjęcia i opisy Towarów;
4) zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs,
oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych;
– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii
Europejskiej.

2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez upoważnienia wynikającego
z Regulaminu lub uprzedniego, wyraźnego zezwolenia Sprzedawcy jest zabronione.

§ 15.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce
prywatności dostępnej pod adresem: […].
§ 16.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
1) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
2) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
3) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR)
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Sprzedawca informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, nie korzysta on z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Ponadto, Sprzedawca nie zobowiązuje się do korzystania z platformy
ODR, o której mowa w ust. 4 powyżej.
§ 17.
Zmiana Usługi Konta
1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
1) konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub
oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
2) podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej
nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
3) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do
aktualnego stanu prawnego.

2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie
na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie
może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do
Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
1) właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
2) prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.

5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą
poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt
2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o
dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może
zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1

Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 18.
Zmiana Regulaminu
1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
1) zmiany danych Sprzedawcy;
2) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
3) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas
dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
4) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich
postanowień Regulaminu;
5) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do
aktualnego stanu prawnego.

2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej
wersji na stronie internetowej Sklepu. Równocześnie, zmieniona ona wersja Regulaminu
zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
3. Do Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem
publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, stosuje się postanowienia
ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o
dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Brak wypowiedzenia
uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje poprzez złożenie Sprzedawcy
przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres
wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa
Konto.

§ 19.
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór
prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony
wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które
znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu
poprzedzającym.
2. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
3. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia […] r.

Scroll to Top