Polityka Prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU […]

  Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich
  danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego „[…]”, działającego pod
  adresem internetowym […] (dalej: „Sklep”).
  Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają
  znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: […].
  Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest […] spółka […] z siedzibą w […] (adres siedziby: ul.
  […]), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: […],
  posiadająca NIP: […], numer REGON: […], posiadająca kapitał zakładowy w wysokości […] zł ([…]
  złotych) opłacony w całości (dalej: „Administrator”).
  Kontakt z Administratorem
  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z
  Administratorem za pomocą:
  a) poczty elektronicznej – pod adresem: […];
  b) poczty tradycyjnej – pod adresem: […];
  c) telefonu – pod numerem: […].
  Inspektor Ochrony Danych
  Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora (Panem/Panią […]) możesz
  kontaktować się za pomocą:
  d) poczty elektronicznej – pod adresem: […];
  e) poczty tradycyjnej – pod adresem: […];
  f) telefonu – pod numerem: […].
  Środki ochrony danych osobowych
  Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak
  najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z
  przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
  innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  Informacje o przetwarzanych danych osobowych
  Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz
  szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie
  przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.
  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Zawarcie i 1) imię i nazwisko art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  wykonanie Umowy
  o dostarczanie
  Usługi Konta

  2) adres poczty elektronicznej
  3) […]

  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania Umowy o dostarczanie
  Usługi Konta zawartej z osobą, której
  dotyczą dane, lub podjęcia działań w
  celu jej zawarcia)

  Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie
  Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność
  zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
  wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

  Zawarcie i
  wykonanie Umowy
  sprzedaży

  1) imię i nazwisko
  2) adres poczty elektronicznej
  3) numer telefonu
  4) adres
  zamieszkania/prowadzenia
  działalności gospodarczej
  (ulica, numer domu, numer
  lokalu, miejscowość, kod
  pocztowy, kraj)
  5) adres dostawy (jeżeli jest
  inny, niż adres
  zamieszkania/prowadzenia
  działalności gospodarczej)
  6) opcjonalnie – firma i NIP
  (jeżeli Kupujący jest
  Przedsiębiorcą albo
  Przedsiębiorcą na prawach
  Konsumenta)
  7) […].

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania Umowy sprzedaży zawartej z
  osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia
  działań w celu jej zawarcia)

  Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży (ich
  podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i
  wykonania Umowy sprzedaży).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
  wynikających z Umowy sprzedaży.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Zawarcie i
  wykonanie
  odpłatnej Umowy o
  dostarczanie
  Towaru cyfrowego

  1) imię i nazwisko
  2) adres poczty elektronicznej
  3) numer telefonu
  4) adres
  zamieszkania/prowadzenia
  działalności gospodarczej

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania odpłatnej Umowy o
  dostarczanie Towaru cyfrowego
  zawartej z osobą, której dotyczą dane,

  (ulica, numer domu, numer
  lokalu, miejscowość, kod
  pocztowy, kraj)
  5) opcjonalnie – firma i NIP
  (jeżeli Kupujący jest
  Przedsiębiorcą albo
  Przedsiębiorcą na prawach
  Konsumenta)
  6) […].

  lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

  Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o
  dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania
  będzie niemożność zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
  wynikających z odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Zawarcie i
  wykonanie
  nieodpłatnej
  Umowy o
  dostarczanie
  Towaru cyfrowego

  adres poczty elektronicznej

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania nieodpłatnej Umowy o
  dostarczanie Towaru cyfrowego
  zawartej z osobą, której dotyczą dane,
  lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
  Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o
  dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania
  będzie niemożność zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
  wynikających z nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Zawarcie i
  wykonanie Umowy
  o dostarczanie
  Newslettera

  adres poczty elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wykonania Umowy o dostarczanie
  Newslettera zawartej z osobą, której
  dotyczą dane, lub podjęcia działań w
  celu jej zawarcia)
  oraz
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne w celu
  realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora, w tym

  przypadku informowania o nowościach i
  promocjach dostępnych w Sklepie)
  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera
  (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub
  osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o
  dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

  Przeprowadzenie
  postępowania
  reklamacyjnego
  1)

  imię i nazwisko
  2)

  adres poczty elektronicznej

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, w tym
  przypadku obowiązków:
  − udzielenia odpowiedzi na
  reklamację – art. 7a ustawy o
  prawach konsumenta;
  − realizacji uprawnień Klienta
  wynikających z przepisów o
  odpowiedzialności
  Administratora w przypadku
  niezgodności Towaru fizycznego
  z Umową sprzedaży lub
  Przedmiotu świadczenia
  cyfrowego z dotyczącą go
  Umową)

  Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub
  realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w
  przypadku niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży lub Przedmiotu świadczenia
  cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania
  będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a
  w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Przeprowadzenie
  postępowania
  weryfikacyjnego
  oraz rozpatrywanie
  odwołań od decyzji
  w sprawie
  postępowania z
  niedopuszczalnymi
  treściami

  1) imię i nazwisko/nazwa,
  2) dane kontaktowe, w tym
  adres poczty elektronicznej

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, w tym
  przypadku obowiązków:
  − zapewnienia mechanizmu
  zgłaszania niedopuszczalnych
  treści (art. 16 Rozporządzenia

  2022/2065 w sprawie
  jednolitego rynku usług
  cyfrowych oraz zmiany
  dyrektywy 2000/31/WE (akt o
  usługach cyfrowych)(dalej:
  „DSA”),
  − rozpatrywania skarg (art. 20
  DSA).

  Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie lub
  realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów DSA (ich podanie jest dobrowolne, lecz
  konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie oraz
  realizacji ww. uprawnień).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a
  w wypadku realizacji ww. uprawnień Użytkownika – do czasu ich przedawnienia.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

  Przesyłanie
  powiadomień e-
  mail

  adres poczty elektronicznej

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne w celu
  realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora, w tym
  przypadku informowania Klientów o
  podejmowanych czynnościach
  związanych z wykonywaniem Umów
  zawartych z Klientami)

  Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o
  czynnościach związanych z wykonywaniem Umów zawartych z Klientami (konsekwencją ich
  niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
  lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi
  wcześniej).

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

  Obsługa zapytań
  składanych przez
  Klientów

  1)
  imię
  2)
  adres poczty elektronicznej
  1)
  inne dane zawarte w
  wiadomości do
  Administratora

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne w celu
  realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora, w tym
  przypadku udzielenia odpowiedzi na
  otrzymane zapytanie)

  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na
  zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
  lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi

  wcześniej).

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

  Udostępnianie
  Opinii o Towarach
  1)
  imię 2)
  opcjonalnie – inne dane
  zawarte w Opinii

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne w celu
  realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora, w tym
  przypadku udostępnienia Opinii w
  celach informacyjnych i promocyjnych)
  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania Opinii
  (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania Opinii).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
  lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi
  wcześniej).

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Informowanie
  Klientów o
  dostępności
  wcześniej
  niedostępnego
  Towaru

  adres poczty elektronicznej

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne w celu
  realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora, w tym
  przypadku informowania Klientów o
  dostępności wcześniej niedostępnego
  Towaru)

  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania
  powiadomienia o dostępności wcześniej niedostępnego Towaru (konsekwencją ich niepodania
  będzie niemożność otrzymania ww. powiadomienia).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
  lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi
  wcześniej).

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Spełnianie
  obowiązków
  podatkowych
  (m.in. wystawienie
  faktury VAT,
  przechowywanie
  dokumentacji
  księgowej)

  1)
  imię i nazwisko/firma
  2)
  adres zamieszkania/siedziby
  3)
  NIP

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, w tym
  przypadku obowiązków wynikających z
  prawa podatkowego)

  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez
  Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie
  niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym

  upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Wypełnienie
  obowiązków
  związanych z
  ochroną danych
  osobowych

  1)
  imię i nazwisko
  2)
  podane przez Ciebie dane
  kontaktowe (adres poczty
  elektronicznej; adres do
  korespondencji; numer
  telefonu)

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, w tym
  przypadku obowiązków wynikających z
  przepisów o ochronie danych
  osobowych)

  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego
  wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych
  osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww.
  danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia
  roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

  Ustalenie,
  dochodzenie lub
  obrona przed
  roszczeniami

  1)
  imię i nazwisko/firma 2)
  adres poczty elektronicznej 3)
  adres zamieszkania/siedziby 4)
  numer PESEL 5)
  NIP

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne w celu
  realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora, w tym
  przypadku ustalenia, dochodzenia lub
  obrony przed roszczeniami mogącymi
  powstać w związku z wykonywaniem
  Umów zawartych z Administratorem)
  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub
  obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z
  Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez
  Administratora ww. działań)
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia
  roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
  Analiza Twojej
  aktywności w
  Sklepie

  1) data i godzina odwiedzin
  2) numer IP urządzenia
  3) rodzaj systemu operacyjnego
  urządzenia
  4) przybliżona lokalizacja
  5) rodzaj przeglądarki
  internetowej
  6) czas spędzony w Sklepie
  7) przeglądane Towary

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne w celu
  realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora, w tym
  przypadku uzyskania informacji o Twojej
  aktywności w Sklepie)

  8) odwiedzone podstrony oraz
  inne działania podejmowane
  w ramach Sklepu

  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez
  Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie
  niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
  lub osiągnięcia celu przetwarzania.

  Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

  Administrowanie
  Sklepem

  1) adres IP
  2) data i czas serwera
  3) informacje o przeglądarce
  internetowej
  4) informacje o systemie
  operacyjnym
  Powyższe dane te są zapisywane
  automatycznie w tzw. logach
  serwera, przy każdorazowym
  korzystaniu ze Sklepu
  (administrowanie nim bez użycia
  logów serwera i automatycznego
  zapisu nie byłoby możliwe).

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (przetwarzanie jest niezbędne w celu
  realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora, w tym
  przypadku zapewnienia prawidłowego
  działania Sklepu)

  Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia
  prawidłowego działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia
  działania Sklepu w sposób prawidłowy).
  Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
  lub osiągnięcia celu przetwarzania.
  Profilowanie
  W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu
  bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje
  dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak
  wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na
  Twoją sytuację.
  Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu
  do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie
  uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do
  preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do

  realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez
  Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).
  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego
  wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z
  Administratorem:
  a) firma hostingowa;
  b) operator logistyczny i firmy kurierskie;
  c) dostawcy systemów płatności online;
  d) dostawca usługi newslettera;
  e) firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania
  marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
  f) firma świadcząca usługi księgowe;
  g) […].
  Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym,
  jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego
  wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.
  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane
  osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA,
  Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur,
  Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw
  trzecich są:
  − w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i Korei Południowej – decyzje Komisji
  Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww.
  państw trzecich;
  − w przypadku USA – decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na
  podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca
  odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-
  USA;
  − w przypadku Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Singapuru, Tajwanu
  (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni
  poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji
  wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych
  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na
  podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.
  Uprawnienia
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1) prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez
  Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie
  pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  2) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób
  niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
  3) w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych
  osobowych, np. gdy:
  a) dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  b) skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma
  prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  d) konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku
  prawnego;

  4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie
  udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz
  prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie
  udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym
  momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  6) jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest
  niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz
  zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub
  dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie
  je przechowywał;
  7) masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których
  podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie
  skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w
  ww. celu;
  8) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Pliki cookies
  1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w
  Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane
  przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których
  usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
  2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  a) zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest
  sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się
  między poszczególnymi podstronami;
  b) zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest
  wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  c) tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu
  korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie
  Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  d) prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może
  kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

  3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe
  (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast
  zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
  4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu
  znajdującym się w dolnej części strony internetowej Sklepu. W zależności od Twojej decyzji,
  możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych
  plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
  5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
  6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
  NARZĘDZIE DOSTAWCA FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH

  DANYCH OKRES DZIAŁANIA

  Niezbędne
  pliki cookies

  Administrato
  r
  Działanie tych plików jest
  niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania strony
  internetowej Sklepu, dlatego nie
  możesz ich wyłączyć. Dzięki tym
  plikom (pobierających m.in. numer
  IP Twojego urządzenia), możliwe
  jest m.in. informowanie Cię o
  plikach cookies działających na
  stronie internetowej Sklepu

  Większość niezbędnych
  plików cookies ma charakter
  sesyjny, niektóre jednak
  pozostają w Twoim
  urządzeniu końcowym przez
  okres […] miesięcy lub do
  momentu ich usunięcia;

  Google
  Analytics Google

  Narzędzie to umożliwia zbieranie
  danych statystycznych o sposobie
  korzystania z Sklepu przez
  Klientów, m.in. o liczbie odwiedzin,
  czasie trwania odwiedzin,
  stosowanej wyszukiwarce,
  lokalizacji. Zebrane dane pomagają
  ulepszać Sklep oraz czynić go
  bardziej przyjaznym dla Klientów.

  do 2 lat lub do momentu ich
  usunięcia (w zależności o
  tego, które z wymienionych
  zdarzeń nastąpi wcześniej)

  Facebook
  Pixel Facebook

  Narzędzie to umożliwia ustalenie,
  że odwiedziłeś Sklep także
  skierowanie do Ciebie reklam
  wyświetlanych na portalach
  społecznościowych Facebook i
  Instagram oraz mierzenie ich
  skuteczności.

  do 3 miesięcy lub do
  momentu ich usunięcia (w
  zależności o tego, które z
  wymienionych zdarzeń
  nastąpi wcześniej)
  […] […] […] […]

  7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na
  Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć
  zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep.
  Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne
  trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej
  podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych
  funkcjonalności.
  Postanowienia końcowe

  W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie
  danych osobowych.
  Polityka obowiązuje od dnia […] r.

Scroll to Top